KOMMUNERUSPRISEN 2019

Under Ruskonferansen 2019 vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen for fjerde gang.

Formål med prisen

Med prisen ønsker vi å løfte frem og synliggjøre en kommune eller gruppering av samarbeidende kommuner som utmerker seg enten innen forebygging av rusproblemer eller behandling, oppfølging og rehabilitering av rusmiddelavhengige.

Samtidig som at prisen er en anerkjennelse for godt gjennomført arbeid, håper vi prisen kan bidra til å spre erfaringer og kunnskap, og gjennom dette være til inspirasjon for andre kommuner.

Kriterier

Kommunerusprisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner, som enten ved enkelttiltak eller en samlet innsats, har gjort seg gode erfaringer innen ett eller flere av følgende punkter:

  • Nye metoder eller prosjekt som bedrer livssituasjonen til rusmiddelavhengige i egen kommune.

  • Økt kvalitet i samhandlingen mellom aktører innad i kommunen og / eller mellom første- og andrelinjetjenesten.

  • Forebyggende tiltak i befolkningen.

  • Behandlingstiltak i kommunen.

  • Pårørendes situasjon, inkludert barn av personer med rus- og / eller psykiske lidelser.

 

Hva består prisen av?

Prisvinneren får presentere seg i plenum under Ruskonferansen 2019. I tillegg får vinneren et kunstverk, samt dekket konferanseavgift, overnatting og middag for tre personer.

 

Hvem kan nominere kandidater?

Kommuner oppfordres til å nominere seg selv til prisen. Andre som ønsker å nominere en eller flere kommuner bes om først å forankre dette i kommunen(e) det gjelder.

Jury

Innsendte forslag vurderes av en jury som består av representanter fra:

  • Regionalt lederforum for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Midt-Norge

  • KS

  • Kompetansesenter rus – Midt-Norge

  • Brukergruppen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital

Forslag sendes på dette skjemaet til britt.kjerkreit.ivarson@stolav.no innen 17. februar

 

2019. Eventuelle spørsmål om prisen kan også rettes til Britt Kjerkreit Ivarson på e-post eller telefon 977 40 993.

 

Med vennlig hilsen,


KS og Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital, på vegne av rusbehandlingen i Midt-Norge.