Kommunerusprisen, kommuneruspris, kommunerusprisen 2021, kommune pris rus, pris kommune rus, nominer kommune rus pris, KS rus pris, ruskonferansen pris, ruskonferansen kåring kommune, premie kommune rus, ruskonferansen kommune pris rus,

Rusbehandlingen i Midt-Norge og KS deler i år ut Kommunerusprisen for sjette gang. 

 

Formål med prisen

Med prisen ønsker vi å løfte frem og synliggjøre en kommune eller gruppering av samarbeidende kommuner som utmerker seg enten innen forebygging eller behandling, oppfølging og rehabilitering av personer med rusproblemer.

Samtidig som at prisen er en anerkjennelse for godt gjennomført arbeid, håper vi prisen kan bidra til å spre erfaringer og kunnskap, og gjennom dette være til inspirasjon for andre kommuner.

Kriterier

Kommunerusprisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som, enten ved enkelttiltak eller en samlet innsats, har gjort seg gode erfaringer innen ett eller flere av følgende punkter:

  • Nye metoder eller prosjekt som bedrer livssituasjonen til personer med rusproblemer i egen kommune.

  • Økt kvalitet i samhandlingen mellom aktører innad i kommunen og / eller mellom første- og andrelinjetjenesten.

  • Forebyggende tiltak i befolkningen.

  • Behandlingstiltak i kommunen.

  • Pårørendes situasjon, inkludert barn av personer med rus- og / eller psykiske lidelser.

 

Hva består prisen av?

Prisvinneren får presentere seg under Ruskonferansen 2023. I tillegg får vinneren et kunstverk, samt dekket deltakeravgift og middag for tre personer. 

 

Hvem kan nominere kandidater?

Kommuner oppfordres til å nominere seg selv til prisen. Andre som ønsker å nominere en eller flere kommuner bes om først å forankre dette i kommunen(e) det gjelder.

Hvordan nominerer du kandidater?

Du kan bruke skjemaet nederst på denne siden, eller kontakte Britt Kjerkreit Ivarson på e-post britt.kjerkreit.ivarson@stolav.no eller telefon 977 40 993 for å få tilsendt forslagsskjema. Britt kan også kontaktes hvis du har spørsmål om Kommunerusprisen.

Jury

Innsendte forslag vurderes av en jury som består av representanter fra:

  • Regionalt lederforum for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Midt-Norge

  • KS

  • Kompetansesenter rus – Midt-Norge

  • Brukergruppe eller brukerorganisasjon

Tidligere vinnere

2021: Steigen kommune

2019: Uteseksjonen i Oslo kommune

2017: Ørland kommune

2015: Sandnes kommune

2013: Molde kommune

 

Kommunerusprisen 2019, kommunerusprisen, kommuneruspris, Kommuneruspris Uteseksjonen Oslo, Ruskonferansen pris kommune, ruskonferanse kommune pris, utdeling pris kommune rus, pris Oslo kommune rus, pris uteseksjonen rus, vinner kommunerusprisen, vinner pris rus kommune, utdeling kommunerusprisen, Ruskonferansen Trondeim, digital ruskonferanse

Vinneren av Kommunerusprisen i 2019 var Uteseksjonen i Oslo kommune. Uteseksjonens leder Børge Erdal, tar i mot Kommunerusprisen fra avdelingsleder Trond Ljøkjell i KoRus Midt. Bak: miljøterapeut Jonas Chabchoub og erfaringskonsulent Lars Andrè Sveberg. Foto: Trond Ola Tilseth

Nominasjon av kandidat til Kommunerusprisen 2023

LOGO ST OLAVS.gif
ks LOGO.gif